Our services

ภายใต้ SBANG Energy Platform งานบริการของศแบงครอบคลุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะชุมชน รวมถึงโรงคัดแยกขยะและแปรรูป RDF (Waste Sorting Line)  SBANG Energy Platform ประกอบไปด้วยงานบริการหลัก 6 ด้าน คือ E-P-C-O-F-I

Engineering Design :

งานออกแบบวิศวกรรม

งานออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโรงไฟฟ้าในทุกกระบวนการการออกแบบของศแบงยึดหลักสำคัญที่ว่า ทุกโรงไฟฟ้าที่ SBANG สร้าง ทุกการลงทุน เจ้าของโรงไฟฟ้าต้องได้รับโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในงบลงทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยทีมวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความต้องการใช้งานของลูกค้า พื้นที่ตั้ง และชีวมวลที่มีในท้องถิ่นเป็นสำคัญ

Procurement :

บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

ศแบงให้บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสำหรับโรงไฟฟ้า ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและการออกแบบที่ทำไว้  ในระยะเวลาที่กำหนด  เนื่องจากในตลาดมีแหล่งผลิตเครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์อยู่มากมาย การเฟ้นหาเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและตรงตามการออกแบบ ศแบงจึงใช้ผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรรและบริหารการจัดส่ง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าได้ตามที่ออกแบบและระยะเวลาที่วางแผนไว้

Construction :

บริการก่อสร้างโครงการ

ศแบงดูแลในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการ  ตั้งแต่ขั้นตอนการขอใบอนุญาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ  และการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการก่อสร้างประกอบไปด้วยงานก่อสร้าง 4 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ งานโยธา (Civil Work) งานเครื่องกล (Mechanical Work)งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical Work) และงานติดตั้งระบบควบคุมและเครื่องมือวัดคุม (Control and Instrument equipment installation) รวมไปถึงบริการทดสอบระบบโรงไฟฟ้า (plant commissioning)และการดูแลจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Operation & Maintenance :

บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด ศแบงให้บริการเดินเครื่องและบริหารการผลิตในทุกขั้นตอน โดยทีมเดินเครื่องที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงานเหล่านี้สามารถหมุนเวียนในแต่ละโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และนำความเชี่ยวชาญของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ได้แก่ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การบำรุงรักษาประจำปี (Annual Shutdown Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ศแบงมีการสร้างทีมงานและพัฒนาทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นมาตราฐานเดียวกัน ในการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อให้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้

Fuel Management :

บริการจัดหาเชื้อเพลิง

ศแบงให้บริการจัดหาและแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิง RDF ให้กับโรงไฟฟ้า ทั้งที่เป็นชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ ในแต่ละฤดูกาล และการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชพลังงานต่าง ๆ ในแต่ละปีศแบงมีการบริหารเชื้อเพลิงชีวมวลกว่าสิบชนิด เป็นจำนวนรวมหลายแสนตัน  เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าทุกโรงจะมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอ โดยมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป

Investment :

ร่วมลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน

ศแบงไม่ใช่เพียงผู้รับเหมาที่เป็นเพียงผู้รับสร้างโรงไฟฟ้าเท่านั้น เราพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทุกรูปแบบโดยเข้าไปร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ ไปจนถึงร่วมบริหารโรงไฟฟ้าไปตลอดอายุสัญญาโครงการ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by