Our services

SBANG ผู้ให้บริการงานออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) งานก่อสร้างทั่วไป (General Construction) และงานก่อสร้างแบบโมดูล่าร์ (Modular)

Renewable Energy

ธุรกิจด้านวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 16 ปี มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื่อเพลิงชีวมวล ขยะ และชีวภาพ และงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โดยดำเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์  และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction : EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไปโดยดำเนินกิจการภายใต้ SBC และ SBE ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

งาน EPC ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทำให้มีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะจ้างเหมาแบบครบวงจร (Turnkey) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนกับศแบง

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมาก จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถนําของเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนได้อีกทาง สำรวจชุมชนของท่าน หากวันนี้ในชุมชนของท่านมี ทะลายปาล์ม รากไม้ แกลบ ซังข้าวโพด เศษไม้ไผ่ หรือมีขยะที่ยังไม่ได้รับการจัดการ รวมถึงสนใจปลูกพืชพลังงาน เราสามารถเปลี่ยนจากของไร้ค่าให้กลับมามีค่าและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนได้

สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนกับศแบง

ปัจจุบันขยะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกและในประเทศไทยเองเริ่มตื่นตัวและให้ความใส่ใจ ขยะ ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งของโลกด้วยว่ามีการเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชน หรือขยะจากอุตสาหกรรม หากมีการจัดการที่ถูกวิธีจะช่วยส่งเสริมสุขอนามัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2016

สถานีผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน (Energy Generating Station -MSW) บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในปี 2016 ศแบง ได้ออกแบบโมเดลสถานีผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะชุมชน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Product) จาก Thailand Green Design Award ซึ่งเป็นโมเดลโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนแปรรูป (RDF) ขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยมีแนวความคิดว่าโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาดเล็ก ๆ  ที่มีการคัดแยกส่วนที่เป็นอินทรีย์ - อนินทรีย์ ออกจากกัน แล้วนำส่วนที่เป็นพลังงานมาใช้เป็นเชื้อเพลิง (เรียกว่าเชื้อเพลิง RDF - Refuse Derived Fuel) ให้โรงไฟฟ้า จะทำให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีกว่าการนำขยะทั้งหมดมาเผาทีเดียว สามารถช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณขยะชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้ในระยะยาว  และยังได้ไฟฟ้ามาใช้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ศแบง ขอเป็นอีกแรงหนึ่ง
ที่ช่วยจัดการปัญหาขยะของประเทศไทย

General Construction

ธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้าง (General Construction) เป็นธุรกิจงานรับเหมา บริหารโครงการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ของอาคารทั้งภาครัฐ และเอกชน ผ่านบริษัท SBC และ SBE ซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

Modular Construction

ธุรกิจออกแบบก่อสร้างแบบโมดูล่าร์ (Modular Construction) เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้นำนวัตกรรมของงานก่อสร้าง ที่ผลิตขึ้นจากชิ้นงานส่วนประกอบสำเร็จรูปของบ้านเพื่อความรวดเร็วติดตั้ง โดยการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท LBM

ซึ่งบริษัท SBC ถือหุ้นร้อยละ 70 การสร้างแบบโมดูล่าร์ (Modular Construction) เป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างการผลิตและการก่อสร้างโดยใช้ได้กับการก่อสร้างบ้าน อาคารสำหรับโรงแรมหรือห้องพัก ตลอดจนอาคารสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ โดยส่วนประกอบอาคาร วัสดุประกอบและระบบสาธารณูปโภค จะถูกผลิตแล้วเสร็จที่โรงงาน แล้วจึงนำมาติดตั้งที่พื้นที่หน้างาน จึงทำให้การก่อสร้างแบบนี้ทำได้อย่างรวดเร็วเพราะใช้เวลาจัดการที่พื้นที่หน้างานน้อย

จุดเด่นของการสร้างอาคารแบบโมดูล่าร์  (Modular Construction)

1.) ลูกค้าสามารถออกแบบหรือร่วมออกแบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผลงานออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างแบบจำลองให้ลูกค้าเห็นภาพโครงสร้างภาพเสมือนของผลที่งานแล้วเสร็จแล้ว และสามารถเห็นรายการวัสดุประกอบตกแต่งภายในทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างออกมาตรงตามแบบที่กำหนดกันไว้

2.) ความรวดเร็วในการผลิตและติดตั้งที่ได้เปรียบการสร้างแบบเดิมเนื่องจากใช้กระบวนผลิตแบบโรงงานที่ทำทุกอย่างเสร็จที่โรงงานแล้วนำมาประกอบกันที่พื้นที่หน้างาน

3.) กระบวนผลิตการส่วนใหญ่จะเกิดที่โรงงานจึงทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องความสกปรกของไซท์งาน และเสียงรบกวนของพื้นที่ติดตั้งอาคารน้อยมากเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเดิม

4.) ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการควบคุมงานงาน เพราะกระบวนการผลิตและติดตั้งทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งงานของผู้รับเหมา

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by