SBANG คือ บริษัทรับออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

SBANG ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือก มาแล้วมากกว่า 10 โครงการและอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ 

 

SBANG ให้บริการภายใต้นิยาม คำว่า SBANG Energy Platform ซึ่งย่อมาจากอักษร 6 ตัวอักษร ได้แก่

 

E : Engineering บริการออกแบบทางวิศวกรรม     

    SBANG มีประสบการณ์ในการออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะมากว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานบริษัทของ SBANG เองและโรงไฟฟ้าที่เรารับสร้างให้กับลูกค้าเราจึงเข้าใจความต้องการของเจ้าของโรงไฟฟ้าทุกคน โดย SBANG มีหลักสำคัญในการออกแบบคือ 

1. สร้างโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ในงบลงทุนที่ต่ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 

2. ความเหมาะสมของโรงไฟฟ้าต่อลักษณะการใช้งาน (Application) ว่าจะออกแบบมาเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว หรือ ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ (Cogenration) ซึ่งจากประสบการณ์ของศแบง มากกว่า 6 โรงไฟฟ้าที่เราออกแบบนั้นเป็น แบบ Cogeneration ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

3. การออกแบบโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลในแต่ละพื้นที่ ที่หลากหลายได้ 

 

P : Procurement บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า     

     การเลือกเครื่องจักรที่มีอยู่มากมายในตลาด ให้เหมาะสมและทันต่อแผนการดำเนินงาน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเฉพาะทาง โรงไฟฟ้าแต่ละโรง มีความต้องการที่หลากหลาย ความรู้ทางวิศวกรรมในการเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสม จากเครื่องจักรที่มีอยู่มากมายในตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเครื่องจักร ระยะเวลาในการผลิต ระยะเวลาในการส่งมอบให้ทันตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องวางแผนทุกองค์ประกอบให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 

C : Construction บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้า     

     ประกอบด้วย การจัดการด้านงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ การติดตั้งเครื่องจักร การทดสอบประสิทธิภาพ การทำ Commissioning ให้เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการด้านการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าทุกโรง  

 

O : Operation and Maintenance บริการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า     

      SBANG มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงให้แก่บุคลากรของศแบงจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรองรับการขยายของโรงไฟฟ้า ให้เพียงพอและดูแลการผลิตของโรงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เรามีทีมเดินเครื่อง (Operation) ทีมซ่อมบำรุง (Maintenance) เพียง 10 กว่าคน จนในปัจจุบันมีมากกว่า 100 คน เกิดขึ้นได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้มีการเพิ่มจำนวน Operator ตามจำนวนโรงไฟฟ้าที่เราทำมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งต่อองค์ความรู้นี้ ทำให้ทีมงาน พนักงาน มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทำให้การขยายจำนวนโรงไฟฟ้าที่ SBANG ทำ O&M อยู่ได้รับการดูแลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

Operation and Maintenance Pool      

       SBANG จัดระบบ O&M ให้เป็นหน่วยงานกลาง ทีมงานเดินเครื่องและซ่อมบำรุง สามารถโยกย้ายผลัดเปลี่ยน หรือ หมุนเวียนกันได้ จากโรงไฟฟ้าหนึ่งไปสู่โรงไฟฟ้าหนึ่ง ทำให้แผนการซ่อมบำรุง ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown) การวางแผนเรื่องการบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือแม้กระทั่งการหยุดฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) มีความพร้อมในการทำ Quick Service ได้ตลอดเวลาที่โรงไฟฟ้าต้องการ      อีกส่วนหนึ่งที่เราทำเป็นหน่วยงานส่วนกลาง คือ อะไหล่ (Spare Parts) ทำให้ต้นทุนในการสำรองอะไหล่ลดลง และสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงช่วง Shutdown เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนที่วางไว้ จากการไม่ต้องสำรองอะไหล่ในปริมาณที่มากเกินไปและจัดสรรให้ตรงตามตารางแผนงานที่วางไว้ จึงสามารถช่วยให้เจ้าของโรงไฟฟ้าหรือนักลงทุน สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี 

 

F : Fuel บริการจัดการด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า      

        ในแต่ละปี ศแบงมีการบริหารเชื้อเพลิงชีวมวลหลายแสนตัน เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้า ที่เดินเครื่องอยู่ในปัจจุบันหลายโรง โดยต้องใช้องค์ความรู้ในการจัดหาเชื้อเพลิงตามฤดูกาลและความรู้ในการนำเชื้อเพลิงมาใช้ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละโรงไฟฟ้า โดยสามารถนำเชื้อเพลิงมาผสมกัน เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถใช้เชื้อเพลิงรวม ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดในแต่ละช่วงของการผลิต SBANG มีการทำงานร่วมกับชุมชนและวิสาหกิจรอบโรงไฟฟ้า โดยมีการส่งเสริมการปลูปพืชพลังงาน ทั้งพืชพลังงานใหม่และส่วนที่เป็นพืชพลังงานที่แปรรูป เพื่อให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดที่ลดความเสี่ยงของนักลงทุนและเจ้าของโรงไฟฟ้า ในการสร้างโรงไฟฟ้า  

 

I : Investment ร่วมลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน     

        SBANG ร่วมลงทุนกับคู่ค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาโครงการ ทำเอกสารโครงการ เสนอสถาบันการเงินร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร การผลิต จนกระทั่งโรงไฟฟ้าครบอายุสัญญาของโครงการ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “ให้เจ้าของโรงไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าให้คุณ”

รับสร้างโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

ปรึกษาทีมงาน

 สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

มาทำความรู้จัก SBANG  

 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก   ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน    Biomass Power Plant,EPC turnkey,Small power plant,EPC contractors,community waste,Waste power plant , msw power plant,biomass power plant in thailand
 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน