How Waste Power Plant Works

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า


โรงไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในโลกสมัยใหม่ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน หากปราศจากพลังงาน โลกนี้อาจต้องดับมืดลง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามนุุษย์ได้พยายามคิดค้นการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเรืื่อยๆ   เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าไบโอแมส  และ msw power plant เป็นต้น การดูแลรักษาโรงไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับโรงไฟฟ้าและทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ  เราได้รวบรวมสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรงไฟฟ้าไว้ในบทความนี้แล้ว

กระบวนการการทำงานของโรงไฟฟ้าก่อนการดูแลรักษา
    โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีการนำพลังงานดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่น ถ่านหิน ความร้อนนิวเคลียร์ หรือลม มาแปลงเป็นพลังงานที่ใช้งานได้ในรูปแบบไฟฟ้า

●       โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แปลงน้ำให้กลายเป็นไอน้ำเพื่อผลิตพลังงานโดยใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ จากนั้นไอน้ำดังกล่าวจึงถูกส่งไปยังกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับหม้อแปลงพลังงานไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า

●       โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้พลังงานน้ำที่ไหลผ่านกังหันน้ำในการผลิตไฟฟ้า

●       โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ใช้แผงโซล่าร์ในการแปลงพลังงานแสงแดดเป็นไฟฟ้า

●       โรงไฟฟ้าพลังงานลมใช้พลังงานลมเพื่อหมุนใบพัดขนาดยักษ์ในการผลิตไฟฟ้า


ระบบซับซ้อนสำหรับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ารวมถึงการตรวจสอบการ ปรับเปลี่ยน การซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตารางการใช้งานชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้าหลากหลายประเภท นอกจากนี้จุดประสงค์ของการดูแลรักษายังรวมถึงการติดตั้ง ซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ นิวเมติกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย

ทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างต้องอาศัยการดำเนินการที่มีความระมัดระวังสูงควรมีการจัดระบบอย่างรัดกุม และมีการจัดการการดูแลรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้โรงไฟฟ้านั้นสามารถผลิตพลังงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  การดูแลรักษาโรงไฟฟ้าและการดำเนินการต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า ต้องเน้นความปลอดภัยที่ส่งผลต่อสังคม สภาพแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานภายในและในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าด้วย

ระบบสกาดา (Supervisory Control and Data Acquisition)
เป็นระบบการควบคุมอุตสาหกรรมที่มีการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางเครือข่ายข้อมูลเพื่อสอดส่องติดตามการทำงานโรงไฟฟ้าและสภาพเครื่องจักรต่างๆ  ระบบนี้ใช้สำหรับการดูแลรักษาโรงไฟฟ้ารวมถึงกระบวนการเชิงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมการกลั่น การแปรรูปและการผลิต

ระบบซีเอ็มเอ็มเอส (Computerized Maintenance Management System)
ระบบนี้ใช้ในด้านการประเมินและการจัดการการเฝ้าระวัง และการตรวจติดตามสภาวะของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าในระยะเวลาต่างๆ ได้ เพื่อระบุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องได้รับการดูแลรักษาและป้องกันการหยุดทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านั้น  ระบบนี้สามารถบันทึกตารางและรายงานการดูแลรักษาและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบซีเอ็มเอ็มเอสและระบบสกาดาควรมีการใช้งานร่วมกันเพื่อตรวจจับสัญญาณ วินิจฉัยสภาพผิดปกติ และตรวจจับความผิดพลาดต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยสร้างงานโดยอัตโนมัติและส่งตารางงานดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

การวางแผนและจัดตารางอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า

การใช้ระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยการวางแผนและการจัดตารางงานที่ดีการวางแผนนั้นไม่ใช่การจัดตารางงาน
การวางแผนเป็นตัวขับเคลื่อนการจัดตารางงานเพื่อการดูแลรักษาเชิงป้องกันเชิงการคาดการณ์ และการบำรุงรักษาเชิงรุก

การจัดตารางงานรวมถึงการดูแลรักษาการดำเนินการ การว่าจ้างผู้รับเหมา การปฏิบัติการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยส่วนบุคคลตามสถานที่และในเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดการรบกวนการปฏิบัติการและการผลิต โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานที่ดีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

แหล่งที่มา
https://www.flyability.com/power-plant-maintenance
https://www.eaglecmms.com/maintenance-for-power-plants/
https://www.powermag.com/how-to-effectively-manage-power-plant-maintenance/

บทความน่าสนใจ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by

More Information